Om foreningen

Norsk Kapitalforvalterforening, hvor Advokatfirmaet BAHR AS er sekretariat, er en interesseorganisasjon for norske og utenlandske kapitalforvaltere. Foreningen har blant annet som formål å øke kunnskapen blant offentlige myndigheter om medlemsforetakenes virksomhet og jobbe for at det oppnås best mulige rammevilkår i det norske markedet for medlemsforetakene. Foreningen sitt arbeid har hovedsakelig relatert seg til å ha synspunkter/engasjere seg på vegne av dets medlemmer i forbindelse med eksisterende og nye regler. Som eksempler kan nevnes at foreningen har engasjert seg overfor Finansdepartementet vedrørende etableringsvilkåret for verdipapirfond etablert i utlandet, og inngitt høringsuttalelser i forbindelse med innføring av øvrig relevant regelverk (f.eks. AIFMD).

Foreningen har nylig etablert «Norsk Kapitalforvalterforenings Klageordning» («NKFFK»). Lov om forvaltning av alternative investeringsfond (AIF-loven) åpner for markedsføring av alternative investeringsfond til ikke-profesjonelle investorer etter forutgående tillatelse fra Finanstilsynet. Ett av vilkårene for å kunne få markedsføringstillatelse, er at forvalteren er tilknyttet en uavhengig, ekstern klageordning. Foreningen har opprettet en slik klageordning. Ambisjonen er at en klageordning som NKFFK vil kunne sørge for at evt. klager blir behandlet raskt og effektivt, blant annet fordi klageordningen er opprettet særskilt for dette formål og fordi personene som sitter i nemnden har en særlig kompetanse innenfor området.

Vil du vite mer om foreningens virksomhet kan du lese våre vedtekter under.