ImageImage

Om kapitalforvaltning

Kapitalforvaltning innbefatter forvaltning av kapital, herunder for privatpersoner, bedrifter og institusjonelle investorer, med det formål å øke kapitalens verdi over tid. Kapitalforvaltning er en verdiskapende industri som utgjør en viktig del av norsk næringsliv.


Om foreningen

Norsk Kapitalforvalterforening (NKFF) er en interesseorganisasjon for norske og utenlandske kapitalforvaltere. Medlemmene er aktører som har en interesse tilknyttet forvaltning av alternative investeringer. Primærformålet til foreningen er å arbeide overfor norske myndigheter og offentlighet med sikte på å heve kunnskapsnivået om næringen og produktene, samt å legge til rette for best mulige rammevilkår for næringen. Foreningens arbeid har hovedsakelig relatert seg til å ha synspunkter og engasjere seg på vegne av medlemmene i forbindelse med eksisterende og nye regler. Som eksempler kan nevnes at foreningen har engasjert seg overfor Finansdepartementet vedrørende etableringsvilkåret for verdipapirfond etablert i utlandet, og inngitt høringsuttalelser i forbindelse med innføring av øvrig relevant regelverk, herunder AIFMD.

Lov om forvaltning av alternative investeringsfond (AIF-loven) åpner for markedsføring av alternative investeringsfond til ikke-profesjonelle investorer etter forutgående tillatelse fra Finanstilsynet. Ett av vilkårene for å kunne få markedsføringstillatelse, er at forvalteren er tilknyttet en uavhengig, ekstern klageordning. NKFF har opprettet en slik klageordning, Norsk Kapitalforvalterforenings klageordning (NKFFK). Målet med klageordningen er å sørge for at eventuelle klager blir behandlet raskt og effektivt, gjennom en ordning opprettet særskilt for dette formål, og fordi personene som sitter i nemnden har en særlig kompetanse innenfor området.
The Norwegian Alternative Investment Association

NKFF (The Norwegian Alternative Investment Association) is an association of Norwegian and foreign alternative investment managers. The primary purpose of the association is to work to promote the interest of its members through contact with public authorities and to raise the level of awareness and knowledge of the industry amongst the authorities and the public. For further information about the association please contact post@nkff.no.

Pursuant to the Norwegian Alternative Fund Managers Act Section 7-1 (7) and corresponding regulation, the Norwegian Alternative Investment Association has established the Norwegian Alternative Investment Complaints Board. For further information about the complaints board please contact klageordningen@nkff.no.


NKFF-styret

Styremedlem Lars Tell
Sector Fund Services AS

Styremedlem Ola Peder Wessel-Aas
Taiga Fund Management AS

Styrets leder Peter Hammerich
Advokatfirmaet BAHR AS

 

Bli medlem

Som et talerør for foreningens medlemsforetak er det viktig at bransjen som helhet er representert i medlemsmassen. Foreningen er derfor åpen for innmeldelse av ytterligere norske og utenlandske kapitalforvaltere.

Medlemmer av foreningen mottar ukentlig en ukesrapport over utvalgte regulatoriske nyheter mv. innenfor kapitalforvaltningsområdet.

Søknad om medlemskap i NKFF (Foreningen)

Henvendelser som gjelder søknad i NKFF kan gjøres til post@nkff.no

Søknad om medlemskap i NKFFK (Klageordningen)

Henvendelser som gjelder søknad i NKFFK kan gjøres til klageordningen@nkff.no