Om klageordningen

Norsk Kapitalforvalterforenings Klageordning («NKFFK») er en utenrettslig klageordning med hovedformål å behandle tvister av rettslig karakter som oppstår mellom et foretak som er tilsluttet NKFFK og deres ikke-profesjonelle kunder. NKFFK er en uavhengig og ekstern klageordning.

NKFFK er opprettet i tråd med lov om forvaltning av alternative investeringsfond av 20. juni 2014 nr. 28 § 7-1 (7) og forskrift 26. juni 2014 nr. 877 til lov om forvaltning av alternative investeringsfond § 7-3.

NKFFK vil i utgangspunktet kreve sine omkostninger i forbindelse med behandlingen av en klage dekket av det innklagede foretak. NKFFK fastsetter det nærmere beløp i det enkelte tilfelle. I særlige tilfeller (for eksempel hvis klagen åpenbart ikke kan føre frem), kan NKFFK beslutte at den som klager inn foretaket må dekke hele eller deler av omkostningene til NKFFK. Hver part dekker i utgangspunktet sine egne saksomkostninger.

Mer om NKFFKs virksomhet og organisering følger av Reglene og Behandlingsreglene under.

Slik klager du

Du kan levere en klage til Norsk Kapitalforvalterforenings Klageordning («NKFFK») ved å fylle ut klageskjemaet under. Ferdigutfylt klageskjema med kopi av aktuelle vedlegg kan enten sendes per e-post til klageordningen@nkff.no eller til Norsk Kapitalforvalterforenings Klageordning c/o Advokatfirmaet BA-HR, P.B. 1524 Vika, 0117 Oslo.

Nærmere informasjon om utfyllelsen av klageskjemaet er på side 4 av klageskjemaet.